Licenční ujednání pro e-knihu

Licenční ujednání pro Video e-knihu jsou součástí Obchodních podmínek pro Video e-knihu.

1. Continental Gallery prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí nevýhradního práva – licence kupujícímu s podmínkami blíže specifikovanými v tomto ujednání.
 
2. Zakoupením a stažením elektronického obsahu, blíže specifikovaného v Obchodních podmínkách pro Video e-knihu v čl. 2, prostřednictvím www.cogyateliers.com kupující potvrzuje, že se obeznámil s veškerými podmínkami, pravidly a informacemi spojenými s pořízením, fungováním i použitím a zároveň tím kupující dává najevo svůj souhlas s:
 
      i. Obchodními podmínkami pro Video e-knihu,  zahrnující kupní smlouvu a toto znění licenčního ujednání;
      ii. informacemi týkajícími se elektronického obsahu blíže specifikovaného na webových stránkách www.cogyateliers.com, konkrétně:
 
 
 
 
 
3. Contintental Gallery poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci spočívající v právu uchovávat si přiměřený počet kopií daného elektronického obsahu, prohlížet, používat a zobrazovat elektronický obsah neomezeně mnohokrát, výlučně jen pro svoje vlastní, osobní, nekomerční použití. Elektronický obsah bude považován za licencovaný od Continental Gallery kupujícímu, neurčí-li Continental Gallery jinak. Za porušení výše uvedeného se zároveň považuje sdílení s jiným uživatelem, popř. uživateli.
 
4. Informace o podporovaných zařízeních a softwaru, určených k získání, zobrazování a používání elektronického obsahu, jsou uveřejněny a pravidelně aktualizovány na stránce www.cogyateliers.com/video-e-knihawww.cogyateliers.com/cogy-ctecka.

Kupující prohlašuje, že se s těmito informacemi obeznámil, a bere na vědomí, že v případě děl chráněných proti nelegálnímu kopírování může tato díla využívat pouze prostřednictvím zařízení a softwaru, uváděných na výše uvedených odkazech. Contintental Gallery neručí za doručitelnost a použitelnost elektronického obsahu na zařízeních a softwarech, které nejsou zahrnuty a nejsou součástí informací týkajících se podporovaných zařízení a softwaru uváděných na výše uvedeném odkazu tohoto bodu.
 
5. Není-li specificky uvedeno jinak, elektronický obsah je chráněn autorským zákonem. Kupující nemůže prodávat, pronajímat, půjčovat, sdílet, šířit, distribuovat, vysílat, sublicencovat nebo jiným způsobem přiřazovat práva k elektronickému obsahu nebo jakékoli jeho části jakékoli třetí straně nebo je jinak zveřejňovat či zpřístupňovat jakýmkoli způsobem, nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví uvedené v elektronickém obsahu.

Porušením tohoto ustanovení se kupující zavazuje Contintental Gallery nahradit v plném rozsahu škodu, která je rovna zejména vývojové hodnotě zboží; to se týká také třetích osob, které zboží přímo nevlastní, avšak na svém nebo cizím médiu publikují jakoukoli jeho část nebo obsah. Vývojová hodnota zboží je hodnota vyjádřená peněžní částkou soudního znalce.
 
6. Kupující nemůže používat službu ani elektronický obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Kupující bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Continental Gallery ani žádného z jejích dodavatelů. Všechny součásti elektronického obsahu jsou licencované, ne prodávané a taková licence je nevýhradní, nepřenositelná, určená pouze pro osobní, tj. nekomerční použití kupujícím.
 
7. Za porušení licenčního ujednání se také považuje šíření obsahu formou přednášek, školení, výuky apod. bez ohledu na to, zda toto jednání bude vyvíjeno za účelem generování zisku či nikoliv. Tato činnost nesmí být prováděna bez písemného souhlasu Continental Gallery.
 
8. Continental Gallery si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit, pozastavit nebo zrušit službu nebo její jednotlivé součásti. Continental Gallery nemá závazky vůči kupujícímu v případě, že se rozhodne toto právo využít.
 
9. Práva kupujícího vyplývající z tohoto ujednání jsou automaticky ukončena bez upozornění v případě, že kupující nedodrží kterékoli z ustanovení těchto obchodních podmínek a licenčního ujednání. V případě takového ukončení musí kupující ukončit jakékoli používání služby nebo elektronického obsahu a Continental Gallery může zamezit přístupu kupujícího k službě nebo jejím jednotlivým částem a/nebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrácení poplatků kupujícímu.
 
10. Nejsou-li některá ustanovení smlouvy celkem nebo zčásti platná nebo účinná nebo později ztratí platnost a účinnost, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.
 
11. Continental Gallery si vyhrazuje právo změnit a doplnit dohodu na základě vlastního uvážení. Učiní tak uveřejněním pozměněných podmínek na stránce www.cogyateliers.com. Využívání služby a elektronického obsahu kupujícím následující po změně se považuje za souhlas kupujícího se změněným zněním licenční dohody a podmínek používání.
 
12. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že používá elektronický obsah v rozsahu povoleném platnými právními předpisy ve vlastní režii a na vlastní odpovědnost a že nese veškerá rizika spojená s uspokojivou kvalitou, výkonem, přesností a vynaloženým úsilím. Elektronický obsah nebo jeho součásti jsou poskytované v aktuálním stavu, všechny poplatky uskutečněné v souvislosti se službou jsou finální a kupující nemá nárok na jejich vrácení, neurčí-li Continental Gallery jinak.
 
13. Patří-li kupující mezi spotřebitele (tj. používá elektronický obsah blíže specifikovaný v čl. 2 Obchodních podmínek pro Video e-knihu mimo svůj obor, podnikání či profesi), může mít v zemi svého pobytu zákonná práva, která zakazují, aby se na něho vztahovala následující omezení. V případech, kdy jsou tato omezení zakázána, se na kupujícího nevztahují. Kromě nich může mít i další práva, která se v různých státech liší.
 
14. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem je elektronický obsah poskytován „tak, jak je“ a „tak, jak je k dispozici“, se všemi chybami a bez jakýchkoli záruk.
 
15. Kupující bere na vědomí, že elektronický obsah není navržen, vyráběn ani určen k použití v situacích a prostředích, ve kterých může selhání, zpoždění, chyby nebo nepřesnosti v obsahu, datech nebo informacích poskytovaných elektronickým obsahem vést k úmrtí, zranění nebo vážné újmě na zdraví, případně k fyzickým škodám i poškození životního prostředí.
 
16. V maximálním  rozsahu, který není zakázán platnými zákony, společnost Continental Gallery ani nikdo z jejích poskytovatelů licencí nebo zaměstnanců nepřebírají žádnou záruku za škody způsobené použitím elektronického obsahu  na jakémkoliv zařízení, za škody způsobené nesprávným informováním kupujícího o podmínkách užívání elektronického obsahu  vyplývajících z ujednání ani za žádné jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto elektronického obsahu, nenese odpovědnost za  žádné nepřímé, následné, vedlejší, sankční ani zvláštní škody (zejména ušlý zisk nebo výnos, odškodnění za ztrátu soukromí, ztrátu užitku způsobené použitím nebo nemožností použití elektronického obsahu, přerušení provozu, ztrátu obchodních informací či jinou peněžitou ztrátu) vzniklé v souvislosti s použitím elektronického obsahu  nebo způsobené tímto použitím nebo nemožností ho použít, a to ani v případě, že držitel licence nebo kupující byli na možnost vzniku těchto škod upozorněni, přičemž nebude brán zřetel na příčinu škody ani teorii odpovědnosti za škodu.
 
17. Celková odpovědnost společnosti Continental Gallery za škodu související s elektronickým obsahem (ať již se jedná o jeden případ, nebo o řadu případů) v žádném případě nepřesáhne 1násobek částky, kterou kupující jako kupní cenu zaplatil za elektronický obsah, který vznik nároku způsobil.
 
Dále si můžete přečíst celé znění Obchodních podmínek pro Video e-knihu a jak nakládáme s Vašimi osobními daty na stránce Ochrana osobních údajů

Pokud o Video e-knize slyšíte poprvé, podívejte se blíže, co je Video e-kniha a že k jejímu čtení potřebujete COGY čtečku.