Obchodní podmínky pro e-knihu

Obchodní podmínky a licenční ujednání pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.cogybooks.com
obchodní společnosti
Continental Gallery s. r. o.
se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská 1011/9, PSČ 193 00, Česká republika
identifikační číslo: 26194350
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78649


 

1    Úvodní ustanovení

1.1  Tyto obchodní podmínky a licenční ujednání (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Continental Gallery s. r. o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská 1011/9, PSČ 193 00, Česká republika, identifikační číslo: 26194350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78649 (dále jen „Continental Gallery“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na jejím základě (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi Continental Gallery a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Continental Gallery. Internetový obchod je společností Continental Gallery provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cogybooks.com (dále jen „www.cogybooks.com“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Continental Gallery nebo s ní jinak jedná.

1.3 Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.4 Právní vztahy Continental Gallery s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy Continental Gallery se spotřebitelem se současně řídí i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky, kupní smlouva a licenční ujednání jsou vyhotoveny v českém jazyce, a tak je i možné je uzavřít.

1.6 Znění obchodních podmínek může Continental Gallery měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří informace o kupní smlouvě a licenčním ujednání, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Dále kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s návodem „Nápověda - Ovládání e-knihy" který je k dispozici na  www.cogybooks.com/ ovladani-e-knihy a s návodem „ Nápověda - Ovládání COGY knihovny“, který je k dispozici na www.cogybooks.com/napoveda-ovladani-cogy-ctecky. Tyto návody jsou také k dispozici v COGY knihovně , viz čl. 2.3.

1.8 Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce Continental Gallery, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodního názvu, firemního loga Continental Gallery nebo smluvních partnerů Continental Gallery, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.9 Continental Gallery sděluje, že splnila vůči spotřebiteli informační povinnost dle ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 

2 Zboží

2.1 Zbožím, které Continental Gallery nabízí na www.cogybooks.com a v softwarové čtečce (viz bod č. 2.3), se míní digitální elektronický obsah prezentovaný formou e-knih specifikovaných v čl. 2.4 obchodních podmínek (dále jen zboží nebo „elektronický obsah“).

2.2 Continental Gallery prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví a že je výhradním vydavatelem zboží specifikovaného v čl. 2.

2.3 COGY knihovna (dále jen „čtečka“) je softwarová aplikace, kterou Continental Gallery poskytuje zdarma ke stažení, a to prostřednictvím svých  smluvních partnerů (jako je AppStore pro iOS a MacOS, GooglePlay pro OS Android 4.4 a vyšší, Microsoft Store pro Windows 8 a vyšší). COGY knihovnu není možné nainstalovat do chytrého telefonu se systémem Windows Phone/Windows Mobile. Prostřednictvím této čtečky se dají zobrazovat, otvírat a spouštět e-knihy, které si kupující koupí nebo je získá zdarma na www.cogybooks.com nebo u smluvních partnerů Continental Gallery. Jak pracovat se čtečkou a další bližší informace jsou uvedeny v dokumentu "Nápověda - Ovládání COGY kniovny", který je k dispozici přímo ve čtečce nebo na www.cogybooks.com/ napoveda-ovladani-cogy-knihovny. Čtečka slouží také pro prezentaci zboží, resp. e-knih vydaných Continental Gallery. Bez instalace čtečky nebude mít kupující možnost zobrazovat, otvírat a spouštět e-knihy, které si koupí, zapůjčí nebo je získá zdarma na www.cogybooks.com nebo u smluvních partnerů Continental Gallery.

2.4 E-knihy vydané Continental Gallery jsou elektronické knihy naprogramované v HTML5, obsahující videa, barevné fotografie a interaktivní ovládání; v tomto formátu se dají zapůjčit, zakoupit nebo získat zdarma pouze na stránkách  www.cogybooks.com. Ke spuštění e-knih je nutná instalace čtečky, viz čl. 2.3. Po objednání a uhrazení se e-kniha objeví ve čtečce v sekci „Moje knihy“, kde si její obsah uživatel stáhne pod svými přihlašovacími údaji.

2.5 Veškerý elektronický obsah zakoupený od Continental Gallery je licencovaný a jeho pořízení upravují podmínky specifikované v čl. 9 Licenční ujednání, který je součástí těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující bere na vědomí, že e-knihy jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření. Zavazuje se, že knihy nebude modifikovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných e-knih. Kupující je odpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.

2.7 Kupující si je vědom toho, že knihy lze číst jen na některých technických zařízeních, a to na těch, která mají nezbytné softwarové vybavení pro využívání služeb, zejména aplikací – COGY knihovna. Technické zařízení, zejména tzv. tablet, iPad, přenosný nebo nepřenosný počítač, chytrý mobilní telefon a další, musí být dostatečně technicky způsobilé k provozu COGY knohovnu a pro některé procesy samotné COGY knihovny je vyžadováno dostatečné a stabilní připojení k internetové síti. Placené knihy lze koupit a číst pouze na zařízeních, která jsou odpovídajícím způsobem softwarově a hardwarově vybavena. Minimální požadavky na software a hardware jsou zveřejněny na www.cogybooks.com/cogy-knihovna nebo na www.cogybooks.com/napoveda-ovladani-cogy-ctecky.

2.8 Jestliže kupující nemá nezbytné softwarové vybavení, Continental Gallery nezodpovídá za nemožnost stažení díla.

2.9 Čtečka, jejímž prostřednictvím bude mít kupující přístup k e-knihám, si může sama vyžádat aktualizaci (jestliže to bude potřebné) a kupující to musí strpět. Pokud aktualizaci na dané čtečce zabrání, čtečka se může deaktivovat a kupující na této čtečce dočasně ztratí k e-knihám přístup. Ten mu bude obnoven po updatu čtečky.

2.10 Continental Gallery se zavazuje zajistit přístup k zakoupenému zboží, e-knize, pouze po dobu 3 let od jejího zakoupení. Po uplynutí této lhůty bude Continental Gallery i nadále zajišťovat přístup k zakoupenému zboží, ale tuto službu nebude kupujícímu garantovat.


3 Možnosti způsobů objednávání a uživatelský účet

3.1 Při objednávání zboží má kupující možnost založit na www.cogybooks.com uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“) nebo možnost zvolit tzv. jednorázový nákup.

3.2 Na základě založení uživatelského účtu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Uživatelský účet dále kupujícímu umožňuje:

 • mít přehled o veškerém zakoupeném zboží;
 • spravovat licence svého zakoupeného zboží dle vlastní potřeby a pouze pro vlastní potřebu;
 • získávat a uplatňovat slevy;
 • zúčastnit se akcí, soutěží a anket, které Continental Gallery pořádá;
 • získat informace o stavu vyřizování všech jeho objednávek.


3.3 Své uživatelské údaje, které má kupující zaregistrované na www.cogybooks.com, také používá pro přihlášení do COGY čtečky, kterou má nainstalovanou ve svém zařízení, viz čl. 2.3.

3.4 Při založení uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Continental Gallery považovány za správné.

3.5 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – e-mailem (dále „elektronická adresa kupujícího“) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

3.6 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Pokud Continental Gallery zjistí, že kupující poskytl či umožnil využít své přihlašovací údaje jinému uživateli, je oprávněna účet kupujícího zablokovat. 

3.7 Continental Gallery může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě ukončení smluvního vztahu mezi kupujícími a Continental Gallery na základě kupní smlouvy nebo poskytnuté licence.

3.8 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nebo webové stránky www.cogybooks.com nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Continental Gallery nebo případné řešení technické závady, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

4    Uzavření kupní smlouvy

4.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.cogybooks.com a rozhraní čtečky (viz čl. 2.3) je informativního charakteru a Continental Gallery není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.  

4.2 Webové rozhraní obchodu a rozhraní čtečky obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a případných spojených nákladů. Continental Gallery není plátcem DPH a proto ceny zboží DPH nezahrnují. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Continental Gallery uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu nákupu zboží (jednorázový nákup nebo přes uživatelský účet kupujícího);
 • kupujícím:
  • povinné položky pro všechny výše uvedené způsoby nákupu: jméno, příjmení, elektronická adresa kupujícího, stát. Pokud nemá zakoupené zboží digitální obsah, je kupující povinen vyplnit i adresu pro doručení zboží, tj. ulici, čp., město, poštovní směrovací číslo;
  • heslo v případě uživatelského účtu;
  • nepovinné položky pro uživatelský účet: pohlaví, ulice, město, telefonní číslo, poštovní směrovací číslo, popř. název právnické osoby a její fakturační údaje;
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 • obdarovaném (pokud kupující objednává pro třetí osobu), tj. jméno, elektronická adresa obdarovaného, stát kupujícího.
 

4.4 Před zasláním objednávky Continental Gallery je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující Continental Gallery kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Continental Gallery považovány za správné. Continental Gallery neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce prostřednictvím jednorázového nákupu.

4.5 Continental Gallery je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6 Smluvní vztah mezi Continental Gallery a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež Continental Gallery zasílá kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

4.7 Objednávka kupujícího je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a Continental Gallery archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

4.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a s užíváním (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a jiné) si hradí kupující sám v závislosti na svých smluvních podmínkách, které má dohodnuty se svými dodavateli (např. s poskytovatelem internetového připojení, telefonním operátorem a jinými). Sazby na straně Continental Gallery se neliší od sazeb základních.

4.9 Kupní smlouva může být uzavřena v českém a anglickém jazyce.
 

5 Cena zboží a platební podmínky

5.1 Cenu zboží včetně licence a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit Continental Gallery následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet Continental Gallery č. 167013065/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet Continental Gallery“);
 
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP WebPay, kdy kupující může bezpečně využít úhradu platební kartou.
 

5.2 Continental Gallery nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zboží předem.

5.3 V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Continental Gallery.

5.5 Continental Gallery je oprávněna požadovat uhrazení ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté ze strany Continental Gallery kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Continental Gallery ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Continental Gallery není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví Continental Gallery kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 

6 Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Pokud Continental Gallery dodává kupujícímu zboží specifikované v čl. 2.1 obchodních podmínek, tzn. digitální obsah bez pevného nosiče, kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, aby mu plnění bylo poskytnuto po připsání příslušné platby Continental Gallery. Kupující-spotřebitel i kupující-podnikatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany Continental Gallery, pak právo od smlouvy odstoupit zaniká, pokud není v obchodních podmínkách nebo v zákoně stanoveno jinak. Započatým plněním se rozumí poskytnutí zpřístupnění zakoupeného obsahu do aplikace čtečka, respektive stažení fyzických souborů přímo do uživatelského účtu ve čtečce.

6.2 Continental Gallery je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do 5 dnů dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.
 

7 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem, nejedná-li se o případy uvedené v čl. 6.1 obchodních podmínek

7.1 Nejde-li o poskytnutí zboží specifikované v čl. 2.1 obchodních podmínek, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů a tato lhůta začne běžet ode dne uzavření smlouvy nebo v případě kupní smlouvy od převzetí zboží nebo v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Continental Gallery či na adresu elektronické pošty Continental Gallery. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká.

7.2 V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pokud kupující obdržel zboží, zboží musí být Continental Gallery vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.3 V případě odstoupení od smlouvy vrátí Continental Gallery kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Continental Gallery od kupujícího přijala. Continental Gallery je taktéž oprávněna vrátit peněžité prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, Continental Gallery není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Continental Gallery odeslal.

7.4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Continental Gallery oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 

8 Odstoupení od smlouvy podnikatelem, nejedná-li se o případy uvedené v čl. 6.1 obchodních podmínek

8.1 Nejde-li o poskytnutí zboží specifikované v čl. 2.1 obchodních podmínek, je kupující-podnikatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, je-li hodnota zakoupeného zboží nižší než 30 000  Kč vč. DPH nebo není-li předmětem smlouvy zboží specifikované v čl. 2.1 obchodních podmínek, pokud není v obchodních podmínkách nebo v zákoně stanoveno jinak
 

9 Licenční ujednání

9.1 Celé znění Licenčního ujednání pro Video e-knihu je uvedeno na www.cogyateliers.com/licencni-ujednani-pro-video-e-knihu.
 

10 Dodání zboží

10.1 Vzhledem k charakteru zboží, uvedeného v čl. 2.1 a čl. 9, se vždy jedná o dodání elektronickým způsobem. Continental Gallery zasílá nejdříve na elektronickou adresu kupujícího informaci o potvrzení objednávky a potvrzení o přijetí platby. Zakoupené zboží poté kupující nalezne ve čtečce (viz čl. 2.3) po přihlášení, kde v sekci „Moje knihy“ pod svými uživatelskými údaji (viz čl. 3.3) dané zboží stáhne. 

10.2 Ve čtečce se zboží zpřístupní v momentě, kdy kupující uhradí celou kupní cenu za objednané zboží, a v momentě, kdy je částka připsána na účet Continental Gallery.   

10.3 Zakoupené zboží, resp. licence (viz čl. 9) má kupující možnost spravovat prostřednictvím svého uživatelského účtu po přihlášení na www.cogyateliers.com v sekci „Moje knihy“. 

10.4 Na základě čl. 8.1 fyzická, resp. pozemní přeprava zboží odpadá.
 

11 Práva z vadného plnění

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.2 Continental Gallery odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Continental Gallery odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Continental Gallery nebo výrobce popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a které jsou popsány v Instalačním manuálu Video e-knih;
 
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Continental Gallery uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a;
 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

11.3 Prodávající poskytuje na funkčnost zboží záruku 24 kalendářních měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele. Záruční lhůta počíná běžet zpřístupněním zboží ve čtečce. Záruka vrácení peněz se nevztahuje na funkčnost zboží v technickém prostředí, pro které nebylo vytvořeno.

11.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

11.5 Kupující-spotřebitel má povinnost vytknout Continental Gallery vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje. Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od Continental Gallery a bez jejího zavinění.

11.6 Continental Gallery nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany kupujícího ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany kupujícího včetně odstranění vady bude Continental Gallery vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Continental Gallery se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u Continental Gallery na adrese její provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

11.7 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené výše v odst. 11.2 tohoto ustanovení obchodních podmínek, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Dodáním zboží bez vad nebo odstraněním vady se rozumí i aktualizace zboží zaslaná Continental Gallery kupujícímu na  COGY čtečku (viz čl. 2.3), kde v sekci „Moje knihy“ pod svými uživatelskými údaji (viz čl. 3.3) danou aktualizaci stáhne nebo aktualizuje. 

11.8 Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

11.9 Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Continental Gallery nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Continental Gallery nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

11.10 Práva a povinnosti související s odpovědností Continental Gallery za vady ve vztahu ke kupujícímu podnikateli nebo výše výslovně neuvedená jsou upraveny v příslušných ustanoveních obecně závazných právních předpisů, zejm. občanského zákoníku.

11.11 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Continental Gallery za vady může upravit reklamační řád Continental Gallery.
 

12 Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2 Continental Gallery není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3 Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u Continental Gallery dodržovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami Continental Gallery. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

12.4 Kupující je oprávněn veškerý elektronický obsah užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti.

12.5 Toto ustanovení obchodních podmínek včetně kupní smlouvy a licenčního ujednání se užije taktéž na elektronický obsah v jakékoliv prezentované formě, který Continental Gallery poskytla kupujícímu jako dar.

12.6 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Continental Gallery prostřednictvím tohoto elektronického formuláře na webových stránkách www.cogyateliers.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Continental Gallery na elektronickou adresu kupujícího.

12.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Continental Gallery a kupujícím z kupní smlouvy.

12.8 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.9 Continental Gallery je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.10 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.11 Continental Gallery si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy v případě, že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.
 

13 Ochrana osobních údajů

13.1 Celé znění Ochrany osobních údajů a cookies je uvedeno na www.cogyateliers.com/ochrana-osobních-udaju.
 

14 Doručování

14.1 Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.
 

15 Závěrečná ustanovení

15.1 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o její výklad a definici pojmů je závazný výklad smlouvy v českém jazyce.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že projednání jakýchkoliv sporů mezi Continental Gallery a kupujícím na základě kupní smlouvy budou řešena výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Continental Gallery v elektronické podobě a není přístupná.

15.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy a souhlas kupujícího s užíváním souborů cookies na stránce Zpracování cookies.

15.6 Kontaktní údaje Continental Gallery:
Aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce Kontakt.

16 Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019.