Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.


Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti Continental Gallery s. r. o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská 1011/9, PSČ 19300, Česká republika, identifikační číslo: 26194350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78649 (dále jen „správce“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby pro účely:
 
     a) splnění kupní smlouvy nebo v souvislosti s poskytnutou licencí k e-knize nebo k nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou nebo v souvislosti s poskytnutou licencí zpracovával, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky, mé osobní údaje;

 

 1.  b) a v souvislosti s poskytnutou licencí k užívání aplikace COGYBOOKS nebo s nabídnutím a poskytnutím vhodných obchodních nabídek v souvislosti s poskytnutou licencí k užívání aplikace COGYBOOKS zpracovával, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky, mé osobní údaje.

 
Svobodný, konkrétní, jednoznačný a informovaný souhlas uděluji ke zpracování, uchovávání, používání a vyhodnocování následujících údajů:


 Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují:
 

 • jméno a příjmení  
 • stát
 • dodací adresa
 • fakturační adresa
 • e-mail
 • telefon

           
Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil. Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v obchodních podmínkách správce.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některá plnění v souvislosti s:

 1. a) kupní smlouvou nebo s poskytnutou licencí k e-knize;
 2. b) poskytnutou licencí k užívání aplikace COGYBOOKS;
   

nebude možné nabídnout nebo poskytnout. Poskytnutí plnění však v žádném případě není podmíněno udělením tohoto souhlasu.