Reklamační řád

Reklamační řád je součástí obchodních podmínek internetového obchodu Continental Gallery provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cogybooks.com.
 

 1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu Continental Gallery provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cogybooks.com a upravuje v souladu s ustanoveními občanského zákoníku rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží kupujícím-spotřebitelem. Na kupujícího, který není spotřebitelem, se tento reklamační řád výslovně nevztahuje. V případě kupujícího-spotřebitele (dále jen „kupující“) se použijí kromě tohoto reklamačního řádu též ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, a ustanovení § 1811 a násl. občanského zákoníku.


Úprava práv a povinností kupujícího se dělí na obecnou a zvláštní část. Níže uvedená obecná úprava práv a povinností kupujícího se použije namísto níže uvedené úpravy zvláštní, pouze pokud zvláštní úprava práv a povinností kupujícího určitou záležitost neupravuje. Při reklamaci se proto v případě kupujícího přednostně použije níže uvedená zvláštní úprava.


Prodávající poskytuje na funkčnost zboží záruku 24 kalendářních měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele od převzetí zboží. Záruční lhůta počíná v případě zboží v digitálním elektronickém obsahu běžet zpřístupněním zboží ve čtečce. Záruka vrácení peněz se nevztahuje na funkčnost zboží v technickém prostředí, pro které nebylo vytvořeno.

 

 1. Obecná úprava práv kupujícího z vadného plnění a ze záruky za jakost

Věc má vadu, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Totéž platí pro vady dokladů.


Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, nebo zastřel-li vadu lstivě.


Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
d) odstoupit od smlouvy.Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady anebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.


Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.


Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

 

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím nebo
  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Z těchto účinků soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.Odstranění vady opravou věci se v případě zboží v digitálním elektronickém obsahu provede formou jeho aktualizace ze strany prodávajícího zaslané kupujícímu na COGY čtečku (viz čl. 2.3 obchodních podmínek pro e-knihu, kde v sekci „Moje knihy“ pod svými uživatelskými údaji (viz čl. čl. 3.3 obchodních podmínek pro e-knihu) kupující danou aktualizaci stáhne.  Pokud tak kupující neučiní, považuje se i tak reklamace ze strany prodávajícího za vyřízenou.


 

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si uchová obvyklé vlastnosti. Stejné účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.Při poskytnutí záruky za jakost záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby součinnost.Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci  kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.


 

III. Zvláštní úprava jakosti při převzetí

 

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   
  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Dodáním zboží bez vad nebo odstraněním vady se rozumí i aktualizace zboží zaslaná Continental Gallery kupujícímu na COGY čtečku (viz čl. 2.3 obchodních podmínek pro e-knihu), kde v sekci „Moje knihy“ pod svými uživatelskými údaji (viz čl. 3.3 obchodních podmínek pro e-knihu) danou aktualizaci stáhne. 

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 

 1. Výjimky z práv z vadného plnění

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:
a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční dobu lze zkrátit na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od Continental Gallery a bez jeho zavinění.
 

 1. Záruční list

Jestliže o to kupující požádá, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Pokud tomu nebrání povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 1. Uplatnění reklamace

Kupující spotřebitel má povinnost vytknout Continental Gallery  vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které je reklamuje. Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od Continental Gallery a bez jeho zavinění.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího doručením zboží na adresu Lhotská 1011/9, Praha 9, 193 00, Česká republika, nebo u pracovníka oprávněného k přijímání reklamací a v případě reklamace zboží v digitálním elektronickém obsahu je povinen uplatnit reklamaci prostřednictvím tohoto formuláře Reklamace, vždy však bez zbytečného odkladu po zjištění vady.K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelnou kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, uvést své kontaktní údaje, co nejpodrobněji popsat reklamované vady a svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace. V případě reklamace zboží v digitálním elektronickém obsahu je pro posouzení reklamované vady nutné také přiložit fotografii obrazovky (tzv. Print Screen) s chybovou hláškou, resp. vadou prostřdnictvím již zmíněného formuláře Reklamace.
 

VII. Náklady reklamace

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Neuplatní-li kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


 

VIII. Vyřízení reklamace

Continental Gallery nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany kupujícího v případě zboží v digitálním elektronickém obsahu ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

V ostatních případech reklamace zboží bude reklamace ze strany kupujícího včetně odstranění vady Continental Gallery vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Continental Gallery se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost, prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.


 

 1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu Continental Gallery provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cogybooks.com.